Top10 quốc gia trong năm 2011 Forever Living

Top10 quốc gia trong năm 2011 Forever Living , đây là những quốc gia có doanh số ổn định .

1. BRAZIL

Top10 quốc gia trong năm 2011 Forever Living
Top10 quốc gia trong năm 2011 Forever Living 1

2. JAPAN

Top10 quốc gia trong năm 2011 Forever Living 2
Top10 quốc gia trong năm 2011 Forever Living 2

3. GERMANY AND AUSTRIA

Top10 quốc gia trong năm 2011 Forever Living 3
Top10 quốc gia trong năm 2011 Forever Living 4

4. FRANCE

Top10 quốc gia trong năm 2011 Forever Living 4
Top10 quốc gia trong năm 2011 Forever Living 4

5. UNITED KINGDOM

Top10 quốc gia trong năm 2011 Forever Living 5
Top10 quốc gia trong năm 2011 Forever Living 5

6. HUNGARY

Top10 quốc gia trong năm 2011 Forever Living 6
Top10 quốc gia trong năm 2011 Forever Living 6

7. SCANDINAVIA

Top10 quốc gia trong năm 2011 Forever Living 7
Top10 quốc gia trong năm 2011 Forever Living 7

8. INDIA

Top10 quốc gia trong năm 2011 Forever Living 8
Top10 quốc gia trong năm 2011 Forever Living 8

9. TURKEY AND KAZAKHSTAN

Top10 quốc gia trong năm 2011 Forever Living 9
Top10 quốc gia trong năm 2011 Forever Living 9

10. MEXICO

Top10 quốc gia trong năm 2011 Forever Living 10
Top10 quốc gia trong năm 2011 Forever Living 10

Post Comment